Regulamin sklepu internetowego Haulovely


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.haulovely.pl. Data publikacji: 27 styczeń 2018 Sprzedającym jest Esthetic Group Katarzyna Szyndera z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13, NIP: 6321912446, REGON: 240798561. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem [email protected].
§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Haulovely, dostępny pod adresem internetowym https://haulovely.pl prowadzony jest przez Katarzynę Szynderę z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13, NIP: 6321912446, REGON: 240798561.

§ 2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Esthetic Group Katarzyna Szyndera, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6321912446, REGON 240798561
 3. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://haulovely.pl.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Produkt personalizowany – produkt, który jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto (profil)- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Strona Sklepu (Podstrona Sklepu) – każda strona lub podstrona www znajdująca się w obszarze domeny haulovely.pl.
 13. Rejestracja (założenie konta) – jednorazowa czynność, która polega na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Haulovely.pl
 15. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 18. Karta podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie na kwotę określoną na tej Karcie
 19. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 3 Postanowienia wprowadzające
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sklep internetowy www.haulovely.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet
 4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Usługodawcy obejmują
   a. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet; b. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge); c. konto email.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.haulovely.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 9. § 4 Składanie zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać następujące informacje dotyczące:
   a. opisu przedmiotu Zamówienia, b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c. wybranej metody i terminu płatności, d. wybranego sposobu dostawy, e. czasu realizacji Zamówienia, f. danych kontaktowych Klienta oraz adresu wysyłki, g. danych do rachunku.
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 8. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail:
   a. potwierdzenia złożenia Zamówienia, b. instrukcji dotyczących poprawnego zmierzenia psa (w przypadku zamówienia obroży, smyczy, szelek, szalików oraz innych Towarów, które zgodnie z Zamówieniem mają być uszyte na wymiar), c. potwierdzenia przyjęcia wpłaty przez Sprzedającego lub w przypadku braku wpłaty – jednego przypomnienia o oczekującym na realizację Zamówieniu, d. potwierdzenia wysyłki Zamówienia przez Sprzedającego, e. elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych (rachunki oraz korekty rachunków).
Postanowienia:
 1. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 2. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 3. § 5 Formy dostawy i metody płatności
Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt 12 zł, orientacyjny czas dostawy 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,
 2. dostawa za pośrednictwem firmy InPost do wybranego paczkomatu – koszt 9 zł, orientacyjny czas dostawy 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione przedmioty:
 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

 2. § 6 Realizacja zamówienia
 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

 7. § 7 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. Sprzedawca ma obowiązek wydania towaru Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

 4. § 8 Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klient oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt personalizowany. Produktem personalizowanym w Sklepie może być na przykład smycz lub obroża z indywidualnymi rozmiarami, kolorem lub rodzajem okuć z innymi niż te przedstawione w sklepie lub adresatka z imieniem i/lub numerem telefonu.
 6. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia, który jest gotowy do pobrania tutaj.
 7. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 8. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy ([email protected]) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone we wstępie Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest gotowy to pobrania tutaj.
 9. Klienta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, ktory nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztow płatności online realizowanych przez imoje), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 11. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 12. Gdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone. Dotyczy to:
 13. – Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które były personalizowane, tj: obroże półzaciskowe, smycze przepinane, szelki, akcesoria z elementami innymi niż standardowe (kolor okuć, kolor taśmy, podszycia etc.), adresówki z imieniem i/lub numerem telefonu oraz innych identyfikatorów z imieniem i/lub numerem telefonu; – Umowy, w której przedmiotem świadczenia są przecenione Produkty; – świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 14. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 15. § 9 Odpowiedzialność za wady oraz procedura w przypadku poprawek krawieckich
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczegolności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany we wstępie niniejszego Regulaminu.
 6. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 7. W przypadku, gdy po otrzymaniu produktu okaże się, że przesłane przez Kupującego wymiary były błędne (produkt wykonany jest zgodnie z podanymi przez Kupującego wymiarami, jednak nie pasuje na zmierzone wcześniej zwierzę) istnieje możliwość poprawki krawieckiej. Koszt zmian w takim przypadku ustalany jest indywidualnie, po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o zakresie zmian (poprawnych wymiarów). Koszt odesłania poprawionego produktu pokrywa Kupujący.

 8. § 10 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. § 11 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Data opublikowania regulaminu 01.02.2018 r.